Điệp Mỹ Linh  

Click here to edit subtitle

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu


trong cuộc chiến giữa Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Sản Việt Nam

1954 - 1975


Mời quý vị bấm vào mỗi phần dưới đây để đọc chi tiết:                                                       Tài Liệu Tham Khảo


1. Bùi Quốc Thêm, em của Hạ Sĩ Nhất Vận Chuyển Bùi Quốc Danh, tài liệu riêng, ngày 16 tháng 9 năm 2009.


2. Châu Tất Ngưu, Nhật Ký của Tất -Ngưu: Trận Hoàng Sa,  www.navygermany.gerussa.com, ngày 30 tháng 5 năm 1974.


3. Đỗ Thái Bình, kỹ sư hàng hải, tài liệu riêng về Thượng Sĩ Điện Tử Nguyễn Phú Hảo, ngày 9 tháng 1 năm 2014. 4. Hà Đăng Ngân, Hồi Ký Hoàng Sa: HQ10,  www.navygermany.gerussa.com.


5. Hải Quân V.N.C.H., Tiểu Sử Anh Hùng Hoàng Sa, www.hqvnch.org.


6. Nguyễn Hoàng Nguyên, HQ5 và Hải chiến Hoàng Sa 1974, www.navygermany.gerussa.com, ngày 13 tháng 1 năm 2013.


7. Nguyễn Văn Phảy, Văn Tế Anh Linh Tử Sĩ Hoàng Sa, www.navygermany.gerussa.com, ngày 19 tháng 1 năm 2015.


8. Nhịp cầu Hoàng Sa, Danh sách Tử Sĩ Hoàng Sa,http://nhipcauhoangsa.blogspot.com/2014/01, ngày 8 tháng 1, năm 2014.


9. Phạm Trọng Quỳnh, Báo cáo giao di sản của Nguyễn Phú Hảo, ngày 21 tháng 1 năm 1974.


10. Phan Thị Thế, mẹ, và Phạm Thị Kim Lệ, Phạm Minh Cảnh, các em của Trung Sĩ Vận Chuyển Phạm Ngọc Đa, tài liệu riêng, ngày 14 tháng 1 năm 2014.


11. Thềm Sơn Hà, Sự Thật Hải Chiến Hoàng Sa, các trang 253, 267, 268, 269, 270, năm 2015.


12. Trần Đoàn Nam, con của Trung Sĩ Bí Thư Trần Văn Đảm, tài liệu riêng, ngày 12 tháng 1 năm 2014.


13. Trần Minh Kha, Trần Văn Dũng, em của Trung Sĩ Điện Khí Trần Văn Xuân, tài liệu riêng, ngày 16 tháng 1 năm 2014.


14. Đề Đốc Trần Văn Chơn, T báo tử H.Q. Đại Úy Huỳnh Kim Thạch gửi bà Lê Kim Chiêu, số 8 Lê Thánh Tôn, Sài Gòn, KBC 3317, ngày 18 tháng 2 năm 1974.


15. Trương Văn Liêm, Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ5 và Hoàng Sa 19 tháng 1-1974, Website Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2008.


16. Vũ Hữu San, Hải Sử Lược Sử Hải Quân V.N.C.H., Anh Hùng Hoàng Sa, các trang 500, 501, năm 2008.


17. Vũ Hữu San, Danh Sách Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa Tham Dự Trận Hải Chiến với Trung Cộng ngày 19-1-1974, www.hoilatraloi.blogspot.com.


18. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Hạm Đội, Bộ Tư Lệnh, Danh Sách Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Đoàn Viên Thuộc Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ 10,Tử Trận ngày 19.01.1974  Trong Khi Giao Chiến Với Hạm Đội Trung Cộng.


19. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Hạm Đội, Bộ Tư Lệnh, Trích Lục Khai Tử về Trung Sĩ Nhất Trần Văn Đảm, năm 1974, số 016, ngày 19/2/1974.


20. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Hạm Đội, Bộ Tư Lệnh, Trích Lục Khai Tử Thủy Thủ Nhất Phạm Văn Lèo, số 043, ngày 6/3/1974.


21. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Hạm Đội, Bộ Tư Lệnh, Tường Trình Ủy Khúc, số 121, ngày 16 tháng 2 năm 1974.


22. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Hạm Đội, Bộ Tư Lệnh, Tường Trình Ủy Khúc, số 157, ngày 2 tháng 3 năm 1974.


23. Việt Nam Cộng Hòa, Trích Lục Bộ Khai Tử, số hiệu 13, tên họ người chết Phạm Ngọc Đa,ngày 23 tháng 1 năm 1974.


24. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tổng Tham Mưu Q.L./V.N.C.H., Hải Quân, Bộ Tư Lệnh, Báo Cáo Tạ Thế, Tr/Sĩ  Trọng Pháo Nguyễn thành Trọng, ngày 23 tháng 4 năm 1974.


*.- Tài liệu này do hai vị sĩ quan Hải Quân – ông Trần Chấn Hải và ông Trần Kim Ngọc – cung cấp cho ĐML.

Vài Nét Về Điệp Mỹ Linh
   Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của...

Bạn Hữu Phỏng Vấn Điệp Mỹ Linh

 

Bạn Hữu Viết Về Điệp Mỹ Linh


Tặng Phẩm Của Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Phỏng Vấn Bạn Hữu

 

Điệp Mỹ Linh Viết Về Bạn Hữu

 

Truyện Ngắn Chưa In Thành Sách